So close, yet so far away…

©2016 Kjoywrites

Advertisements